Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 16

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 17

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 18

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 19

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 20

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 21

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 22

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 23

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 24

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 25

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 26

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 27

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 28

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 29

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 30

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 31

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 32

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 33

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 34

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 35

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 36

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 37

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 38

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 39

Jaguar Land Rover Việt Nam trình làng Discovery hoàn toàn mới, giá từ 4 tỷ đồng - ảnh 40

Vĩ Phạm (Tuoitrethudo)